چالشهای رضایت و اعتماد کاربران / مشتریان مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیلچالشهای رضایت و اعتماد کاربران / مشتریان – اولین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت – بانک مرکزی – بهمن 90
چکیده


هدف همۀ مؤسسات خدماتی از جمله بانکها ارائه خدمات مناسب و مورد رضایت مشتریان است. ازآنجا که سازمانهاي ارائه دهنده خدمات مالی و به ویژه بانکها در محیطی با محصولات غیرمتمایز فعالیت می کنند، کیفیت خدمات در آنها به عنوان اولین سلاح رقابت شناخته می شود. به کارگیري فناوري اطلاعات در صنعت بانکداري الکترونیکی موجب کاهش فاصله جغرافیائی و زمانی بین بانک و مشتري شده و همچنین کاهش هزینه هاي ارائه خدمات بانکی و نقل وانتقال پول و افزایش رقابت بین بانکها و بالا بردن کیفیت خدمات و در نهایت موجب تغییر ساختار هزینه اي بانکها و بهینه شدن صنعت بانکداري کشور می گردد که به تبع آن ایجاد بستر مناسب و فرهنگسازي در زمینه بانکداري الکترونیکی مهمترین عامل پیشبرد اهداف ذکر شده می باشد.