چالشهای توسعه وافق های پیشرو در بانکداری یکپارچه مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیلچالشهای توسعه وافق های پیشرو در بانکداری یکپارچه (Core Banking ) – اولین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت – بانک مرکزی – بهمن90