مدیریت دانش و سرمایه‌های فکری در صنعت بانکداری مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیلمدیریت دانش و سرمایه‌های فکری در صنعت بانکداری (رویکرد کسب و کار) - چهارمین کنفرانس مدیریت دانش – بهمن 90چکیده:


در اقتصاد دانش محور، از سرمایه فکری (Intellectual Capital) به منظور ایجاد ارزش برای سازمان استفاده می‌شود و در دنیای امروز، موفقیت هر سازمان به توانایی مدیریت این داراییها بستگی دارد. امروزه شاهد رشد اهمیت سرمایه‌های فکری، به عنوان یک ابزار مؤثر برای افزایش رقابت سازمانها هستیم. در عصر فرا رقابتی سازمانها با محیطی رو برو هستیم که مشخصه آن افزایش پیچیدگی و جهانی شدن و پویایی است لذا سازمانها برای استمرار و استقرار خود با چالشهای نوینی مواجه است که برون رفت از این چالشها مستلزم توجه بیشتر به توسعه و تقویت مهارتها و تواناییهای درونی است که این کار از طریق مبانی دانش سازمانی و سرمایه فکری صورت میگیرد که سازمانها از آنها برای رسیدن به عملکرد بهتر در دنیای کسب و کار استفاده میکنند. هدف ما از ارایه این مقاله ارزیابی امکان پذیری استقرار مدیریت دانش در شبکه بانکی کشور می باشد.