اثرات تحريم اقتصادي و معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

اثرات تحريم اقتصادي و معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري - همايش ملي عسلويه و افق هاي توسعه اقتصادي ايران در حوزه نفت ، گاز ، پتروشيمي و ساختمان ( تهران - مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما )

 

رئوس مطالب :

• اثرات تحريم اقتصادي بر فرآيند تجاري سازي تکنولوژي

3asaloue1

• نقشه راه براي خروج از تحريم و تبديل تهديدات به فرصتها(توليد سند ملي استرانژي تکنولوژي منطقه)

• معرفي مديريت استراتژي تکنولوژي

3asaloue2

3asaloue3

3asaloue5

• بهينه سازي استراتژي هاي تکنولوژي در سطح خرد(آناليز ريسک ) و در سطح کلان (مديريت ريسک )

3asaloue4

  چکيده :

براي عبور ثمر بخش و موفقيت آميز از تهديدات پيش رو ناشي از تحريم ، تدوين نقشه راه توسعه فناوري الزامي است .

لغات کليدي :

 استراتژي تکنولوژي – نقشه راه توسعه فناوري – مديريت استراتژيک – مديريت ريسک

اقدامات آتي :

1.كدام تكنولوژي ها براي حال و آينده ماحياتي هستند ؟

2.چه تكنولوژي هاي جديدي براي برآورده سازي نيازهاي كسب و كار مورد نياز است ؟

3.كداميك از تكنولوژي هاي جاري احتمالا جايگزين مي شوند ؟ چه وقت و چرا؟

4.پيش بيني روند هاي آتي تكنولوژي

5.تدوين برنامه عملي بهترين استفاده از تكنولوژي هاي فعلي در منطقه

6.تدوين برنامه تعميق و تلفيق تكنولوژي هاي فعلي در منطقه  با تكنولوژي هاي جديد

7.هم سو سازي برنامه هاي سرمايه گذاري  تكنولوژي در منطقه  با اهداف توسعه اقتصادي

8.تعيين خط مشي ها و برنامه ريزي سرمايه گذاري تكنولوژي در منطقه

9.هماهنگي فعاليت هاي كليه واحد هاي تحقيق و توسعه  در منطقه جهت جلوگيري از تحقيقات تكراري

10.سرعت بخشيدن به فعاليت هاي تحقيق و توسعه و انعكاس دقيق نيازها و مشكلات واحد هاي توليدي

11.افزايش تاثير فعاليت هاي تحقيق وتوسعه بر پيشبرد سياست هاي تكنولوژيك در منطقه

12.منسجم سازي فعاليت هاي تحقيق و توسعه و كسب حداکثر بهره وري از اين فعاليت ها

13.جلوگيري از اتلاف بودجه تحقيقاتي در منطقه

14.صرفه جوئي اقتصادي در هزينه ها جهت اخذ تكنولوژي از خارج

15.تعيين مناسب ترين روش براي اخذ تكنولوژي متناسب با وضعيت منطقه و اهداف آتي آن

16.برنامه ريزي بهينه تخصيص منابع به فعاليت هاي اولويت دار تحقيق و توسعه   و . . . . . . .