ممیزی عملکرد دستگاههای ATM براساس فرآیندها مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

 

 

ممیزی عملکرد دستگاههای ATM براساس فرآیندهای FMEA و RBD و FTA

سومین کنفرانس تعمیرات و نگهداری ( شهریور 1384 سالن اجلاس سران )


 atm

 


 

چکیده :

رويكرد  (( پيشگيري از خطا وخرابي )) يكي از محورهاي اصلي در ايجاد , استقرار و بكارگيري سيستم هاي مديريت فني در سازمان ها است . هدف از اين پژوهش معرفي فرآيندهاي FMEA  و RBD و FTA به عنوان ابزارهاي با قابليت كاربرد دقيق در برنامه هاي سازمان براي ارزيابي قابليت اطمينان , ريسك و ارائه سياست هاي مديريت اقتضائي در موارد ذيل است :

     * تشخيص وپيش بيني عيوب دستگاه هاي ATM

     * معرفي شاخصهاي كليدي عملكرد دستگاه هاي ATM و سياستگزاري نگهداري وتعميرات آنها

      * معرفي راهبردهاي نگهداري وتعميرات مبتني بر ريشه يابي عيوب دستگاه هاي ATM

با استقرار سيستم هاي مديريت كيفيت در دهه1980 ( با تاكيد بر اينكه براي دستيابي به كيفيت بهتر، همه كاركنان بايد از قدرت فكري خود بهتر استفاده كنند), و مهندسي مجدد دردهه 1990( با استفاده از فناوري براي بهبود فرآيندهاي كسب و كار و كاهش هزينه ها) و مديريت دانش در دهه 2000 ) با استفاده از رويكردي ساختار يافته كه رويه هايي را براي شناسايي، ارزيابي و سازماندهي، ذخيره و به كارگيري دانش به منظور تامين نيازها و اهداف سازمان برقرار مي سازد) و برآورده ساختن الزاماتي كه به رويكرد (( پيشگيري از خطا و خرابي )) جامه عمل مي پوشانند , توانمندي لازم براي فراهم آوري اطمينان نسبت به اينكه فرآيندهاي برنامه ريزي شده در سازمان به صورت اثر بخش عمل نموده و اهداف سازمان را برآورده مي نمايد , احراز مي گردد .بكارگيري گسترده و روزافزون سيستم هاي مديريتي متفاوت در ايران و همچنين علاقمندي سازمان ها به استفاده از روش هاي مهندسي كيفيت ضرورت انجام پژوهش حاضر را ايجاب مي نمود .

 

لغات كليدي : كارت

 

 فرآيندFTA (تجزيه و تحليل درخت خطا) :

FTA  ابزاري قدرتمند درتحليل سيستم هاي پيچيده است.“FTA” جدولي از وقايع نامطلوب را تشكيل و با استفاده از نمادهاي تعريف شده، روابط ميان آنها را نشان مي دهد. تحليل درخت خطا كه روي چگونگي رخداد يك حادثه متمركز شده است، به بررسي سلسله مراتبي علل مربوط مي پردازد. به اين علت، FTA  اغلب به عنوان يك رويه «بالا به پايين » شناخته شده است. در مقام مقايسه،”FMEA” در صدد آن است كه تمام حالات خرابي و اثرات آنها را تشخيص دهد و به عبارت ديگر، اين يك رويه« پايين به بالا» است.  تحليل گر، با بررسي روابط علت و معلولي و با استفاده از نمادهاي منطقي، به پي گيري علل وقوع رخداد خرابي مي پردازد. با كامل كردن درخت به سمت سطوح پايين، نقايص اساسي و اثرات آنها شناسايي مي شود. پس از تكميل درخت خطا، مهندسان ضمن شناسائي علل اصلي خرابيها كمترين توالي از FTA را به عنوان مسير بحراني مشخص مي سازند .  در واقع FMEA با روش جزء به كل و FTA با روش كل به جزء كليه عيوبي را كه ممكن است باعث از كار افتادگي يا عدم كاركرد صحيح سيستم شوند را شناسائي كرده و اثرات آنرا بر كل سيستم نمايان مي سازد و در نتيجه در انجام اقدامات اصلاحي نقش بسيار مهمي را ايفا مي كنند. طول عمر ماشين آلات و بهره برداري صحيح از آنها از مباحثي هستنند كه اين دو روش FTAو FMEA بر روي آنها تمركز كرده و موجب افزايش طول عمر و ارتقاء كيفيت بهره برداري مي شوند.اين تكنيكها با تضمين كاركرد قابل اطمينان ماشين آلات ، در واقع هزينه تجهيزات ذخيره را كاهش  ويك ديد وسيعي را براي جايگزيني تجهيزات نو با تجهيزات فرسوده ،ارائه مي دهد.

منافع حاصل از بكارگيري درخت‌ خطا عبارتنداز:

  • شناسائي‌ عيبها به‌ طور قياسي‌ (ازكل‌ به‌ جزء)
  • تفكيك‌ موارد مهم‌ و كليدي‌ يك‌ سيستم‌ بر حسب‌ عيبهاي‌ موجود در آن‌
  • ارائه‌ يك‌ ابزار گرافيكي‌ (نمايشي‌) براي‌ مديريت‌ امور اجرائي
  • تمركز بر روي‌ يك‌ خرابي‌ خاص‌ و در يك‌ زمان‌ معين‌
  • ايجاد آگاهي‌ حقيقي‌ نسبت‌ به‌ رفتار سيستم
  • برآورد خطاهاي‌ انساني‌

فرآيندRBD  ( نمودار‌ بلوكي قابليت اطمينان )‌:

 نمودار بلوكي‌ قابليت‌ اطمينان‌  براي‌ نشان‌ دادن‌ ارتباط يا عدم‌ ارتباط اجزاء در حصول‌ قابليت‌ اطمينان‌مورد نياز، بكار مي‌رود. اين نمودار‌، نتايج‌ وقوع‌ خرابيها را برروي‌ عملكرد و بازدهي‌ كل‌ سيستم‌،نشان‌ داده‌ و ‌ مجموعه‌ قوانيني‌ را كه‌ عملكرد مطلوب‌ يا نامطلوب‌ سيستم‌ را مشخص‌كنند، ارائه ‌مي‌دهد . نمودارRBD  براي‌ نشان‌ دادن‌ ارتباط يا عدم‌ ارتباط اجزاء در حصول‌ قابليت‌ اطمينان‌مورد نياز، بكار مي‌رود. نمودار RBD  تجهيز‌ را به‌ عوامل‌ منطقي‌  تقسيم‌ نموده‌ و سپس‌ اين‌عوامل‌ را در سطوح‌ تفصيلي‌، تفكيك مي‌كند. نمودار RBD  همچنين ارتباطات‌ متقابل‌ ميان‌ اجزاء و جريانات‌ از يك‌ جزء به‌ ساير اجزاء را به‌ منظوراجراي‌ موفقيت‌آميز عمليات‌، شناسائي‌ و نشان‌ ميدهد. نمودار RBD‌ دربكارگيري و توسعه فرآيند‌ FMEA بسيار مفيد بوده‌ و مي‌توانند در موارد زير بكار رود:

 

     - ايجاد و ارائه‌ نظم‌ منطقي‌ در فرآيند آناليز  

     - نمايش‌ مصور ارتباطات‌ اصلي‌ و فرعي‌ ميان‌ اجزاء مختلف‌ سيستم‌ و قطعات

    - ايجاد‌ يك‌ آناليز دقيق‌ از اجزاء زير سيستم‌ ها و قطعات‌منفصله .

 

دستگاه خودپرداز (ATM ):

ماشين تحويلداري خودکار يا ATM براي مشتريان بانک اين امکان را فراهم مي سازد تا تراکنشهاي بانکي خود را از طريق هر دستگاه خودپرداز در سراسر جهان انجام ومشتريان را در انجام امور مختلف پشتيباني كنند.

 

کارتهاي بانکي :

امروزه در دنيا ، جهت مصارف داخلي ( به جاي پول نقد ) و همچنين جهت مصارف بين المللي از کارتهاي بانکي استفاده مي شود . استفاده از کارتهاي بانکي باعث گرديده است تا مردم از يک طرف از حمل پول نقد و متحمل شدن ريسک احتمالي از دست دادن آن ، رهايي يابند . و از طرف ديگر از دادن کارمزدهاي متعدد در ارتباط با حواله پول به داخل و خارج کشور معاف گردند .بانکها نيز با ترويج کارتهاي بانکي از يک طرف هزينه هاي مربوط به توليد ، توزيع ، جمع آوري و شمارش پول نقد را کاهش مي دهند و از طرف ديگر حجم بسيار بالايي از نقدينگي در بانکها ذخيره مي گردد که به تبع آن بانکها مي توانند در جهت رسيدن به اهداف بانکي به راحتي از آن استفاده کنند . كارتهاي بانكي از طريق ايجاد ارتباط با تجهيزات خاص مانند:

………. ATM – POS -

امكان ايجاد سرويسهاي مشتريان را برقرار مي نمايند.

 

فرآيندFMEA :

تجزيه و تحليل حالات خطا و آثار ناشي آن FMEA ناميده مي شود . FMEA يك ابزار نظام يافته بر پايه كار گروهي است كه در تعريف , شناسايي , ارزيابي , پيشگيري , حذف يا كنترل حالات , علل و اثرات خطاهاي بالقوه در يك سيستم , فرآيند , طرح يا خدمت بكارگرفته مي شود , پيش از آنكه محصول يا خدمت نهائي بدست مشتري برسد .به بيان ديگر FMEA يك روش تحليلي در ارزيابي ريسك است كه مي كوشد تا حد ممكن خطرات بالقوه موجود در محدوده اي كه در آن ارزيابي ريسك انجام مي شود و همچنين علل و اثرات مرتبط با آن را شناسايي و امتياز دهي كند . روش FMEA يكي از روش هاي تجربه شده و بسيار مفيد براي شناسائي , طبقه بندي , تجزيه و تحليل خرابيها و ارزيابي مخاطرات و ريسك هاي ناشي از آنها است . به كمك اين روش مي توان خرابي ها را ريشه يابي و از بروز آنها جلوگيري نمود . ضمنا به منظور پيش بيني خرابيها و پيدا كردن كم هزينه ترين  راه حل براي جلوگيري از بروز آنها از اهم اهداف بكارگيري روش FMEA ميباشند. بانكيFMEA – FTA – RBD – ATM –