شاخص سياست گذاري در نگهداري و تعميرات مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

شاخص سياست گذاري در نگهداري و تعميرات - OEE

دومین کنفرانس تعمیرات و نگهداری(  تیر 1382 دانشگاه علم و صنعت)

oee

چکیده :

بطوركلي امروزه بكارگيري تجهيزات در توليد يكي از نكات حياتي ميباشد. اكثر صنايع و فرآيندها با بكارگيري ماشينها و تجهيزات به افزايش ارزش افزوده مورد نظر مشتري اقدام ميكنند. امروزه با رقابت موجود در تامين بهتر نيازهاي مشتري؛ توليدكنندگان مجبور به شناسائي و حذف مشكلات مربوط به ابزار و تجهيزات مورد استفاده خود ميباشند و اين همان كليد واژه فهم اثربخشي كلي تجهيزات ميباشد.

OEE يك اندازه گيريست كه نشان ميدهد چگونه و به چه ميزان تجهيزات كار مي كنند. OEE علاوه بر شناسائي ميزان توليد؛ ميزان زمان در دسترس دستگاه و همچنين درصد محصولات با كيفيت مورد تاييد توليدشده را نيز درنظر ميگيرد. براين اساس و با درنظر داشتن سه فاكتور يادشده در فوق؛ به عنوان يك شاخص مهم سلامت تجهيزات شناخته ميشود.

امروزه در راهبرد مديريت توليد و روش شناسي سيستم هاي جامع كيفي و مديريتي ، تعريف شاخص يا چكاپ هاي سازماني ، اندازگيري و بررسي نتايج عملكرد ، بهبود و در نهايت كنترل مجدد آنها ، از مهم ترين اصول مديريتي و اهداف سيستم هاي جامع كيفيتي محسوب مي شود . شاخص OEE يكي از مهم ترين شاخص هاي سلامتي سازمان يا به عبارتي ، شاخص هاي چكاپ سازماني تعريف شده با رويكرد هدفمند و اثر بخش براي بهبود فرآيندهاي توليد در هر سازمان تلقي ميشود ؛ رويكردي كه اندازگيري آن به عنوان يك ابزار به منظور پايش و درك صحيح شاخص هاي اساسي توليد (دسترسي ، كارايي و اثرخشي) تلقي مي شود .

OEE شامل سه شاخص زير ميباشد:

  • Performance: عملكرد مقايسه بين خروجي واقعي با انچه كه ماشين در آن زمان بايد توليد نمايد.

  • availability: دسترسي،مقايسه بين زمان پيش بيني شده كار با دستگاه با زماني كه دستگاه بطور واقع به توليد مشغول بوده است.

  • Quality: كيفيت، ميزان توليدات با كيفيت در مقايسه با كل توليدات

وOEE حاصل ضرب شاخصهاي فوق ميباشد.

نتيجه:

شاخص OEE ، يكي از مهمترين شاخص هاي سلامتي سازمان و يا به عبارتي شاخص هاي چكاپ سازماني با رويكرد هدفمند و اثر بخش  براي بهبود فرايندهاي توليدي در هر سازمان تلقي مي شود ، رويكردي كه اندازه گيري آن به عنوان يك ابزار به منظور پايش و درك صحيح شاخص هاي اساسي توليد (دسترسي ، كارائي و اثربخشي ) تلقي مي شود.

در واقع ، OEE به بهبود كارائي و اثربخشي و اتباط آن با رشد توليد و به تبع آن ، رشد توليد داخلي و در نهايت به رشد ، توسعه و خيز اقتصادي مي پردازد. امروزه اجراي سيستم اندازه گيري OEE و توجه به روش شناسي بهبود آن ، به عنوان ضروريات دانش توليد تلقي مي شود(به ويژه براي سازمان ها ما كه مجال و فرصت هاي بهبود بالائي دارند).