شاخص سياست گذاري در نگهداري و تعميرات مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیلOEE شاخص سياست گزاري نگهداري و تعميرات - بهمن 1380 پژوهشكده توسعه تكنولوژي جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي شريف


 چكيده:

با تغيير متدولوژي نگهداري وتعميرات از PM ( نگهداري وتعميرات پيشگيرانه ) به TPM ( نگهداري وتعميرات سودمند جامع ) شاخص ها وابزارهاي نرم افزاري مناسب ابداع گرديدند .يكي از كارآمدترين شاخص ها در نگرش TPMكه ازآن در سياست گزاري نگهداري وتعميرات استفاده مي شود، شاخص اثر بخشي تجهيزات مي باشد .(شاخص OEE ) . در چارچوب نگرش TPM شاخص اثر بخشي يك نوع سنجش براي تعيين ارزش افزوده توليد يا بهره برداري از طريق نگهداري وتعميرات مي باشد.

هدف TPM افزايش عامل اثر بخشي تجهيزات است ، به نحوي كه هر تجهيز رابتوان با توجه به توان بالقوه آن مورد بهره برداري قرار داد ودر همين سطح آن را نگهداري وتعمير نمود . سطوح اثر بخشي تجهيزات ، بنا به نوع صنعت ، ويژگيهاي تجهيزات وسيستم توليدي ، داراي تفاوت هائي مي باشند ، كه حسب هر مورد ، بايد تجزيه وتحليل گردند . اهم مسائل در اين بحث ، اهداف OEE ، ماموريتها در OEE ، مسئوليتها در OEE ، استقرار وپياده سازي سيستم OEE ، مي باشد .