طراحي سيستم قابليت اطمينان مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیلطراحي سيستم قابليت اطمينان - ( ارديبهشت 1380 دانشكده مديريت دانشگاه آزاد) 
چكيده:

قابليت اطمينان فرآيند كلي شكل گيري مختصات كيفي محصول يا خدمات است . هدف مديريت دراين فرآيند افزايش اثربخشي است.اثربخشي باعث نظم و قانون (ADMINISTRATION ) ، يكپارچگي (Integration ) ، افزايش قدرت اجرائي ( Performance ) ، و خلاقيت ( Enteroproner ) در سازمان ميگردد.

فرآيند قابليت اطمينان : مجموعه اي از مراحل متوالي در عمر سيستم است كه به رضايت مندي مشتري ارزش مي بخشد ، و باعث ايجاد ارزش افزوده مي شود . قابليت اطمينان تضمين مي كند كه :

1) هر عملكرد و كاربرد سيستم منتج به رضايتمندي مشتري مي گردد .

2) كار مطلوب براي نخستين بار ، به نحو شايسته انجام مي شود .