مديريت قابل اطمينان مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل


مديريت قابل اطمينان - ( اسفند 1377 هشتمين همايش مهندسي صنايع دانشگاه الزهرا)

چكيده:

قابليت اطمينان يعني توانايي در انجام يك عملكرد ، تحت شرايط خاص و در يك زمان تعيين شده . وقتي اجزاء يك فرآيند گردهم مي آيند ، و يك سيستم تشكيل مي شود آنگاه قابليت اطمينان تعريف ديگري پيدا مي كند . در اينجا قابليت اطمينان سيستم يعني توانايي كنترل نارسائي هاي سيستم ، اگر بتوان دقيقاًَ پيش بيني كرد كه يك سيستم چگونه و در چه شرايطي خراب مي شود ، آنگاه مي توان كنترلهايي را به مورد اجرا گذاشت تا تأثيرات ناشي از خرابي سيستم بر روي كاربران و استفاده كنندگان را به حداقل رساند . و در اجرا با استفاده از تكنيكهائي براي اضافه كردن اجزاء به شيوه هاي متفاوت ، قابليت اطمينان سيستم را ارتقاء بخشيد.

قابليت اطمينان مبتني بر دانشي است كه با استفاده از قوانين احتمالات عمل كرده و پيش بيني هايي را ارائه مي كند . جنبه هاي مختلف قابليت اطمينان بايد بر روي استفاده كنندگان از سيستم متمركز باشد . بنابر اين لازم است بدانيم كه سيستم چه كاربردي دارد ؟ چگونه مورد استفاده قرار مي گيرد ؟ و كاربران و مشتريان چه انتظاراتي از سيستم دارند ؟ كانون توجه قابليت اطمينان سيستم ، همان توقعي است كه استفاده كنندگان از سيستم دارند .