امكان سنجي پيوسته از طريق تعيين ريسكهاي دائمي پروژه مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل


امكان سنجي پيوسته از طريق تعيين ريسكهاي دائمي پروژه -  (سخنراني:اسفند 1374 سومين همايش مهندسي صنايع دانشگاه علم وصنعت ايران)


چكيده:

اصولاًَ مفهوم امكان سنجي ، مفهومي ايستا است . امكان سنجي بوجود آورنده اهداف پروژه است و شرايطي را كه پروژه تحت آنها عملي ميشود ، مشخص ميكند . اگر شرايط امكان پذير بودن با محيط سازگار نباشد ، بايد پروژه را رها كرد ، سرانجام امكان سنجي بايد در برگيرنده تعريف يك سيستم نظارت و كنترل براي تمام مدت زمان اجراي پروژه و يك سيستم ارزيابي پيوسته براي تصميم گيري در طول پروژه باشد .

بنابر اين امكان سنجي بايد بصورت پويا و مشابه انجام شود . اين نخستين عملي است كه بايد در چارچوب مديريت پروژه انجام شود . مأموريت اصلي مديريت پروژه ايجاد يك فرآيند نظارت و كنترل پيوسته براي دستيابي به اهداف است . اين فرآيند بايد قادر به تشخيص سريع انحرافات واعمال اصلاحات لازم باشد . امكان سنجي در واقع پايه اين عمليات است .