مديريت ريسك و كاربرد آن براي مديران پروژه مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیلمديريت ريسك و كاربرد آن براي مديران پروژه - ( سخنراني: آذر1372 اولين همايش مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي شريف )

چكيده:

عموم تصميم گيري ها باريسك مواجه هستند ، ازآنجا كه با اجتناب از ريسك موفقيتي حاصل نمي گردد لذا مواجهه باريسك اهميت روزافزوني يافته است ،تجربيات اخير نشان مي دهد كه پروژه ها در برگيرنده عناصر استراتژيكي ، تكنيكي ، اقتصادي و ملي هستند ، و در دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده با شكستهائي در رابطه با زمان ، هزينه وكيفيت عملكرد مواجه هستند . نتايج چنين شكستهايي با توجه به مقادير سرمايه ، اعتبار و نفع عمومي كه در برخي از آنها صرف شده است ، معمولاًَ وخيم و سنگين است . واضح ترين تعريف از مديريت ريسك، برخورد منطقي و سازمان يافته براي مواجهه با موارد ضرر و عوامل تهديد كننده و سپس تصميم گيري درمورد نحوه مقابله با آنها مي باشد . لذادر مديريت ريسك مباحث برنامه ريزي ، سازماندهي ، هدايت و كنترل دارايي ها و فعاليتهاي يك شركت به گونه اي كه اثرات منفي عملياتي و مالي ناشي ازخسارتهاي اتفاقي را به حداقل تقليل دهد ،الزامي به نظر مي رسد .

بنابر اين مديريت ريسك را مي توان يك فرآيند تصميم گيري جهت انتخاب و اجراي با صرفه ترين تكنيك ها در مواجهه با ريسك دانست .

هدف مديريت ريسك پروژه ، راهنمايي موفقيت آميز پروژه از تصميم گيري اوليه تا زمان تكميل آن و اطمينان از حفظ حاشيه ايمني براي محافظت در برابر عواملي است كه پيروزي را به شكست تبديل مي كنند. با بكارگيري فرآيند كامل مديريت ريسك مي توان ادعا كرد كه مديريت است كه شرايط را مد نظر داشته و در جهت اداره سازمان گام بر مي دارد نه آنكه شرايط و اتفاقات مديريت را اسير خود مي كند . نكته حائز اهميت ديگر اين است كه فرآيند مديريت ريسك مي تواند توسط هر مديري كه مسئوليت اداره سازمان يا بخشي از آن را به عهده دارد به كار گرفته شود و بدينوسيله ضررهاي اتفاقي را تا حد امكان كاهش داد .

يكي ازاهداف اصلي مديريت ريسك ، كنترل ريسك است . چنانچه غير از اين باشد ، مدير بايد درتصميم گيري هاي خود از انجام ريسك دوري كند زيرا واضح ترين تعريفي كه از مديريت ريسك وجود دارد ، معنايي منطقي و سازمان يافته براي مقابله با ضرر و عوامل تهديد كننده ، ارائه ميدهد .انتخاب بهترين تكنيك ها براي " مديريت ريسك " را بايد گام بعدي در فرآيند تصميم گيري دانست . در مرحله نظارت بر بهبود برنامه مديريت ريسك ، مديريت توانائي بررسي روش به كارگيري و اجراي تكنيكهاي انتخاب شده را به دست مي آورد.