تحليل ريسك اقتصادي مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل


تحليل ريسك اقتصادي - ( سخنراني: اسفند1377 ششمين همايش مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي شريف ) 


چكيده:

تصميمات سرمايه گذاري ، به تحليل هائي براي توجيه اقتصادي نياز دارد . در تحليل جريانهاي نقدينگي پر ريسك عمدتاًَ سه فرآيند مشخص وجود دارند : (1) فرآيند تخمين جريان نقدي (2) فرآيند تخمين تنزيل (3) فرآيند توصيف ريسك ـ عدم اطمينان .

روشهاي تحليلي توصيه شده “ آناليز حساسيت “ ابزاري را براي جداسازي اين فرآيندها ، در طي ارزيابي ريسك فراهم مي كند . تحليل حساسيت به شناسايي اهميت و اولويت اقتصادي اجزاء طرح مي پردازد ، و بطور مفيدي به تحليل ريسك ، مرتبط مي باشد . با اين وجود ، تأكيد اصلي در تحليل ريسكهاي اقتصادي از طريق ارزش انتظاري و واريانس ارزش كنوني مي باشد .

تصميم گيري در مورد طرحهاي آينده نگر ، نيازمند تأييد اقتصادي مي باشند . بنابر اين تحليل اقتصادي در مورد اثرات عدم اطمينانها در زمان و مقدار ريسك جريانهاي نقدي ، نيازمند مفاهيم و متدولوژي اضافي ، مي باشد. به اين مفاهيم و متدولوژيها در اين مقاله توجه شده است .