آناليز ريسك ، ابزاري در جهت ارزيابي نتايج تصميم گيري مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل


آناليز ريسك ، ابزاري در جهت ارزيابي نتايج تصميم گيريدر پروژه هاي مهندسي توسط نرم افزار HIPRE 3 Plus
(اسفند1373 دومين همايش مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي اميركبير ) 


چكيده:


نقطه تمركز تكنيك هاي آناليز تصميم ،ياري رساندن به تصميم گيران ، توسط واضح نمودن فهم مسئله بر اساس اولويت پارامترهاي تصميم است . HIPRE 3 Plus اولين نرم افزار در بازار است كه دو تكنيك آناليز تصميم بسيار معروف AHP و SMART را با هم مجتمع و يكپارچه نموده است . هدف و ايده اصلي اين ادغام تعيين اهميت عوامل مختلف مرتبط با مسئله و در نتيجه ارتقاء فهم و درك تصميم گيران نسبت به حل مسئله است .

گستره وسيعي از مشكلات وجود دارد كه در آنها آناليز تصميم گيري با موافقت بكار گرفته ميشود . براي مثال استراتژي فرمول بندي ، ارزيابي پروژه ، ارزيابي پرسنل ، انتخاب تسهيلات و تجهيزات ، استراتژي هاي تجاري ، مسائل محيط زيست ، تجزيه و تحليل هاي سياسي ، طراحي محصولات ، تخصيص منابع ، تصميم هاي استراتژيك ، كه در تمامي موارد فوق نرم افزار HIPRE ميتواند پشتيبان خوبي براي تصميم گيران باشد .