آناليز ريسك در مديريت سيستمها مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل


آناليز ريسك در مديريت سيستمها - ( مهر 1369 دانشگاه علم وصنعت ايران)


 

 

 

 

چكيده:

 

در جهاني كه به سرعت سوي پيچيدگي ميرود ، تصميماتي كه بر پايه ريسك اتخاذ ميشوند داراي اهميت بسيارهستند . هرتصميم گيري ريسكي دربردارد، بااجتناب از ريسك پيشرفت حاصل نميشود.

آناليز ريسك عبارت است از آزمون رياضي تأثير ريسكهاي مجزاء و ساختار بالقوه ريسكهاي وابسته به كل پروژه، اين آناليز در برگيرنده تعيين چگونگي شدت، احتمال، حساسيت نسبت به تغييرات در متغيرهاي وابسته ، شامل دوره عمر پروژه مي باشد. نگرش به آناليز ريسك ، بعنوان شكلي از سيستم پشتيباني تصميم كه دامنه وسيعي از عملكرد ها را در بر ميگيرد مفيد و كارساز است.