الف - واژه نامه مهندسي صنايع مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

ابعاد رقابتي

Competitive Dimensions

ارزش خالص فعلي

Net Present value (NPV)

ارزش زماني پول

Time Value of Money

ارزش ساليانه يكنواخت

Equivalent Uniform Annual Value (EUAV)

ارزشيابي مديريت

Management audit

ارزیابی شغلی

Job Evaluation

ارضاء مشتري

Customer Satisfaction

استانداردهای زمانی از پیش تعیین شده

Predetermined Time Standards

استراتژي شركت

Corporate Strategy

استهلاك

Depreciation

اطمينان كيفيت

Quality assurance

اقتصادهاي ابعادي

Economies of Scope

اقتصادهاي مقياسي

Economies of Scale

اقتصادهاي يكپارچگي

Economies of Integration

اقدامات اصلاحي

Corrective action

الگوهای نمودار فرآیند

Process Chart Symbols

الگوي اتوماسيون توليد

Manufacturing Automation Protocol (MAP)

امنیت شغلی

Work Safety

انبار دائمی

Permanent Storage

انبار موقت

Temporary Storage

اندازه گیری کار (کارسنجی)

Work Measurement

ايستگاه كنترل

Control station

آنالیز حساسیت

Sensitivity Analysis

آنالیز حسایست گرافیکی

Graphical Sensitivity Analysis