پ - واژه نامه مهندسي صنايع مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
پاداش سازماني Inducement
پرسشنامه تطابق شغلی Job Compatibility Questionnaire
پروژه مرحله‌اي Phased Project
پس افتادگي زمان توليد Time – lag in production
پس‌اُفت Lag
پيش‌بيني Forecast
پيش‌بيني‌هاي تقاضا Demand Forecasts