خ - واژه نامه مهندسي صنايع مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
خانه كيفيت House of Quality
خط توليد پيوسته Continuous production line
خودکار سازی Automation