د - واژه نامه مهندسي صنايع مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
درخت تصميم Decision Tree
درصد ضايعات Percent defective
دواير كنترل كيفيت Quality Control Circles (QCC)
دوره بازگشت سرمايه Payback Period
دوره سفارش اقتصادي Economic Per Period (E.P.P)
دياگرام جريان تصميم Decision Flow Diagram
دياگرام‌هاي ايشيكاوا Ishikawa Diagrams
دياگرام‌هاي علت و معلول Fishbone (Cause & Effect) Diagrams
ديرترين زمان محتمل Latest Likely (pessimistic) Time`