ر - واژه نامه مهندسي صنايع مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
رقابت جهاني Global Competition
روش دلفي (در تصميم‌گيري) Delphi Method
روش دو مرحله ای (دو فاز) Two-Phase Method
روش سیمپلکس Simplex Method
روش سیمپلکس تجدید نظر شده Revised Simplex Method
روش كنترل ادواري موجودي‌ها Periodical inventory method
روش مسير بحراني Critical Path Method (C.P.M)
روش موجودي نزولي دوبل Double Declining Balance method (D.D.B)
روش نمونه‌برداري Sample approach
روش‌هاي ابتكاري Heuristics
روش‌هاي تاگوچي Taguchi Methods
روش‌هاي تجزيه و تحليل شبكه Network Analysis Methods
رهبري كارآفرينانه Entrepreneurial Leadership