ز - واژه نامه مهندسي صنايع مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
زمان آماده به کار Duty Cycle
زمان بیکاری Down Time
زمان بیکاری مجاز Allowance Time
زمان سفارش Ordering time
زمان عادی یا معمول Regular Time
زمان گردش کار در سیستم Turn Around
زمان مجازي فعاليت Activity Slack Time
زمان مشاهده شده Basic Time
زمان مشاهده شده Observed Time
زمان نرمال عنصر کاری Normal Element Time
زمانبندي پروژه با حداقل هزينه Least Cost Scheduling
زنجيره ارزش Value Chain
زنجيره تأمين Supply Chain
زودترين زمان محتمل Earliest Likely (Optimistic) Time
زودترين زمان ممكن براي شروع يك فعاليت Earliest Start Time (EST)
زودترين موعد تحويل Earliest Due Date (EDD)
زيان‌هاي كمبود موجودي Shortage losses