س - واژه نامه مهندسي صنايع مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
ساخت به كمك كامپيوتر Computer Aided Manufacturing (CAM)
سازمان با خاصيت پاسخگويي سريع Fast Response Organization (ERO)
سازمان يادگيري Learning Organization
سازمان‌دهي بر مبناي توليد Product divisional organization
ستون لولا Pivot Column
سربه‌سر Break – Even
سري استانداردهاي 14000 ISO – 14000
سري استانداردهاي 9000 ISO – 9000
سري استانداردهاي 9000 ـ QS QS – 9000
سري‌هاي زماني Time Series
سطح بازرسي Inspection level
سطح تشخيص Level of significant
سطح حداكثر موجودي Replenishment level
سطح فرآيند قابل قبول Acceptable Process Level (APL)
سطح كيفيت بي‌تفاوت Indifferent Quality Level (IQL)
سطح كيفيت غيرقابل پذيرش Unacceptable Quality Level (UQL)
سطح كيفيت قابل رد كردن Rejectable Quality Level (RQL)
سطح كيفيت قابل قبول Acceptable Quality level (AQL)
سفارش خريد Purchase order
سنجش روشها و زمان Methods-Time Measuring
سود مورد نظر در شرايط اطمينان Expected profit under certainty
سود نهايي Marginal profit
سود يا درآمد هر سهم Earning Per Share (E.P.S)
سیستم اطلاعاتی منابع انسانی Human Resource Information System (HRIS)
سیستم پاداش Appraisal System
سيستم تلفيقي Hybrid System
سيستم توليد منعطف Flexible Manufacturing System (FMS)
سيستم توليدي تويوتا Toyota Production System
سيستم توليدي هوشمند Intelligent Manufacturing System (IMS)
سيستم ذخيره‌سازي و بازيافت اتوماتيك Automated Storage & Retrieval System (AS/RS)
سيستم سطح سفارش مجدد Reorder level system
سيستم فشاري Push system
سيستم كششي Pull System
سيستم مديريت توليد Production Management System (PMS)
سيكل توليدي Production Cycle