ش - واژه نامه مهندسي صنايع مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
شايستگي‌هاي اساسي‌ها Core Competencies
شبكه گرهي Node network
شبكه‌هاي تقدم و تأخر Precedence network (PN)
شبيه‌سازي Simulation
شركت جهاني Global Company
شناوري آزاد Free Float (F.F)
شناوري مستقل Independent Float (I.F)
شيب هزينه فعاليت Activity Cost Slope