ق - واژه نامه مهندسي صنايع مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
قابليت اطمينان Reliability
قابليت فرآيند با خاصيت پاسخگويي سريع Fast Response Process Capability (FRPC)
قابليت نگهداري Maintainability
قرارداد توليد Contract product
قيمت بازار Market Price