م - واژه نامه مهندسي صنايع مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
ماكزيمم درصد خرابي قابل قبول در محصول Lot Tolerance Percent Defective (LTPD)
مأموريت مشترك Corporate Mission
متخصص سازی نیروی کار Labor Specialization
متغیر Variable
متغیر اساسی ورودی Entering Basic Variable
متغیر آزاد Free Variable
متغیر پایه Basic Variable
متغیر تصمیم Decision Variable
متغیر خارج شونده Learning Variable
متغیر غیر اساسی Non-Basic Variable
متغیر لنگی، کمکی، کمبود Slack Time
متغیر مازاد Surplus Basic
متغیر مصنوعی Artificial Variable
متغیر ورودی Entering Variable
متوسط تعداد كل مورد بازرسي Average Total Inspection (ATI)
محاسبات برگشتي Back ward induction
محاسبات پيشرو Forward computation
محك Benchmark
محك Benchmark
محك‌زني رقابتي Competitive Benchmarking
محك‌زني رقابتي Competitive Benchmarking
مدت عادي اجراي فعاليت Normal duration
مدیریت منابع انسانی Human Resource Management (HRM)
مدير اجرايي Executive director
مدير كل ـ مدير امور اجرايي General manager
مدير مياني Middle Manager
مديريت استراتژيك Strategic Management
مديريت بر مبناي هدف Management By Objective (MBO)
مديريت تقاضا Demand Management
مديريت كيفيت فراگير Total Quality Management (TQM)
مديريت مشاركتي Participative Management
مراكز تصميم‌گيري Decision Making centers
مرحله Phase
مرز ميانگين كيفيت محصولات خارج‌شده Average Outgoing Quality Limit (AOQL)
مساله اولیه Primal Problem
مساله تخصیص Assignment Problem
مساله حداکثر جریان / حداقل برش Maximum Flow/ Minimum Cut Problem
مساله حمل و نقل Transportation Problem
مساله فروشنده دوره گرد Traveling Salesman Problem
مساله مسیریابی وسیله نقلیه Vehicle Routing Problem
مسير بحراني Critical path
مشاركت بازرگاني Joint Venture
مطالعه روش Method Study
مطالعه زمان Time Study
مطالعه کار Work Study
مقدار (حجم) توليد Lot size
مقدار سفارش Order size
مقدار سفارش اقتصادي Economic Order Quantity (E.O.Q)
مقدار موجودي خالص Net inventory value
مکان یابی تسهیلات Facility Location
مکان یابی فرآیند Process Location
مكانيزم‌هاي گوشزد كننده خطا Foolproof mechanisms (Poke – Yoke)
منحنی تجربه Experience Curve
منحنی یادگیری Learning Curve
منحني مشخصه عملكرد Operation Characteristic (OC)
موجودي در جريان ساخت Work – In – process Inventory
موجودي متوسط Average inventory
موجودي‌هاي اطمينان Safety (Buffer) Inventories
مهندسی فاکتورهای انسانی Human Factors Engineering (Ergonomics)
مهندسي به كمك كامپيوتر Computer Aided Engineering (CAE)
مهندسي مجدد فرآيندهاي تجاري Business Process Reengineering (BPR)
مهندسي مجدد فرآيندهاي تجاري Business Process Reengineering (BPR)
مهندسي همزمان Concurrent Engineering (CE)
ميانگين كيفيت محصولات خارج‌شده Average Outgoing Quality (AOQ)