ن - واژه نامه مهندسي صنايع مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نحوه استقرار امکانات Facility Layout
نرخ بازگشت سرمايه Rate of Return (ROR)
نرخ بازگشت سرمايه خارجي External Rate of Return (ERR)
نرخ بازگشت سرمايه داخلي Internal Rate of Return (IRR)
نرخ بهره Interest Rate
نرخ ماليات Tax Rate
نسبت در‌آمد ـ هزينه Benefit – Cost Ratio
نفر- ساعت Man-Hour
نقطه سفارش مجدد Reorder Point
نگهداري و تعميرات بهره‌ور فراگير Total production Maintenance
نمايش فعاليت به صورت گره Activity On Node (AON)
نمودار ارتباطات Activity Relationship Diagram
نمودار استخوان ماهي در كنترل كيفيت Fish diagram
نمودار پارتو Pareto diagram
نمودار جریان کار Flow Chart
نمودار حرکات همزمان Simultaneous Motion Chart
نمودار حرکت و زمان Time and Motion Study
نمودار سازمانی Organization Chart
نمودار فرآیند عملیات Operation Process Chart
نمودار کارمندان (پرسنل) Personal Chart
نمودار گانت Gant Chart
نمونه‌گيري پذيرش Acceptance Sampling