ی - واژه نامه مهندسي صنايع مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
يكپارچه‌سازي تشكيلات Enterprise Integration
يكپارچه‌سازي جهاني تشكيلات Global Enterprise Integration
يكپارچه‌سازي رو به جلو Downstream Integration
يكپارچه‌سازي رو به عقب Upstream Integration