حافظ مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج  / فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست؟


****


 گر نخل وفا بر ندهد، چشم تری هست / تا ریشه در آب است، امید ثمری هست


****


آن دل که پریشان شود از ناله ی بلبل  /  در دامنش آویز که با وی خبری است


****


  آسمان بار امانت نتوانست کشید   /  قرعه فال بنام من دیوانه زدند 

            

****


 خوشا آنان در بازار گیتی خریدار وفا بودند و رفتند / خوشا آنان که در راه رفاقت، رفیق با وفا بودند و رفتند