طاهر وحيد قزويني مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد / خمير مايه دكان شيشه گر سنگ است