کمالی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

من از مفصل اين باب مجملي گفتم / تو خود ز مجمل من رو مفصلي برخوان