رودكي سمرقندي مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل


بي روي تو خورشيد جهان سوز مباد / هم بي تو چراغ عالم افروز مباد

****


با وصل تو كس چو من بدآموز مباد / روزي كه تو را نبينم ، ان روز مباد


*****


هيچ شادي نيست اندر اين جهان / برتر از ديدار روي دوستان


*****


هيچ تلخي نيست بر دل تلخ تر / از فراق دوستان پرهنر