شهيد بلخي مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیلدانش و خواسته ست نرگس و گل / كه به يك جاي نشكفند به هم

*****


هر كه را دانش است ، خواسته نيست / و آنكه را خواسته ست ، دانش كم