دقيقي طوسي مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل


گويند صبر كن كه تو را صبر بر دهد / آري دهد وليك به عمر دگر دهد


*****


من عمر خويش را به صبوري گذاشتم / عمر دگر ببايد تا صبر بر دهد