بابا طاهر همداني مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیلزدست ديده و دل هر دو فرياد / كه هر چه ديده بيند ، دل كند ياد


******


بسازم خنجري نيشش ز فولاد / زنم بر ديده تا دل گردد آزاد