خيام نيشابوري مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیلاسرار ازل را نه تو داني و نه من / وين حرف معما نه تو خواني و نه من


*******


هست از پس پرده گفت و گوي من و تو / چون پرده برافتد ، نه تو ماني و نه من