قائم مقام مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
روزگار است اینکه گه عزت دهد ، گه خوار دارد / چرخ بازیگر ازین بازیچه ها بسیار دارد