کلیم کاشانی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
ز پا افتادگان را در جوانی دستگیری کن /   به پیری گر نمی خواهی، که محتاج عصا گردی