شهریار مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
ای شمع رقصان با نسیم آتش مزن پروانه را /  با دوست هم رحمی چو با دشمن مدارا می کنی