قیصر امین پور مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیلبادیم که آواره دویدیم به هر سوی / اما چو نسیمی به وزیدن نرسیدیم