نتيجه گيري مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

 

نتيجه گيري:

هدف نرم افزار TEE Toolkit بهبود اثر بخشي و كاهش ضايعات مي باشد. اين نرم افزار به مديران ، سرپرستان واپراتورهاي خط توليد كمك مي كند تا اطلاعات جامعي بصورت روزانه درباره چگونگي كاركرد موثر هر يك از عوامل اجرائي ، داشته باشند . وقتي كه اطلاعات تقسيم شد ، همه مي توانند درعمليات بهبودبخشي سهيم شوند.

اطلاعات مربوط به رده عملياتي :

اطلاعات بدست آمده از عملكرد افراد بايد بعنوان يك بازخورد منظم در دسترس خودشان قرارگيرد. نرم افزار TEE Toolkit به همين خاطر واقعا" ابزاري براي كاركنان رده عملياتي محسوب مي شود.

براي اكثر افراد ، نوشتن اطلاعات روي فرمها عادت شده است ، ولي نتايج اطلاعات جمع آوري شده توسط آنها به ندرت به خودشان ارائه مي شود. بنابراين افراد با دستيابي به اين اطلاعات و نمودارها بطور روزانه مي توانند از نتايج محاسبات نرم افزار بعنوان يك بازخورد منظم استفاده كنند و همچنين از اطلاعات و تصاوير بعنوان موضوعات بحث وتبادل نظر استفاده نمايند .

نرم افزار مي تواند بوسيله تصاويري كه نمايش مي دهد، در يافتن ضايعات به افراد كمك كند ، بعنوان مثال بابكارگيري تكنيك " چرا " چنين چيزي اتفاق مي افتد؟ سعي ميكنندتا علت اصلي مشكلات را كشف كنند. سپس به افراد كمك مي كند تا روشهاي حذف ضايعات را پيدا كنند.

اطلاعات مربوط به مديران :

اگرچه اصولا" ، نرخ TEE به منزله ابزاري براي كاركنان رده عملياتي مي باشد ، اما مي تواند اطلاعات مفيدي را براي مديران نيز فراهم نمايد.بعنوان مثال :

  •     ظرفيت پنهان هر اپراتور چقدر است ؟
  •     يا اينكه هر اپراتور چقدر مي تواند موثرباشد ؟و افراد در مقايسه با يكديگرچگونه كار مي كنند ؟
  •     آيا عملكرد اپراتورها واقعا" باعث بهبود كارائي مي شود يا اين ظاهر قضيه است ؟