تحلیل هزینه - فایده‏ در سرمایه گذاری برای سیستم مدیریت دانش بر اساس شبیه سازی مونت کارلو فازی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل


تحلیل هزینه - فایده‏ در سرمایه گذاری برای سیستم مدیریت دانش

بر اساس شبیه سازی مونت کارلو فازی

ششمین کنفرانس مدیریت دانش- سالن همایش های بین الملی دانشگاه شهید بهشتی - 6و7 اسفند 92

چکیده:

سیستم مدیریت دانش KMS برای پشتیبانی و بهبود فرایندهای ایجاد، ذخیره سازی ، بازیابی، انتقال و کاربرد دانش ایجاد می‏شود. برخی مزایایی پیاده سازی KMS عبارتند از:

افزایش بهره‏ وری کارکنان، کیفیت بهتر محصول نهایی، صرفه جویی در هزینه‏ های تولید و نیروی کار. برای مدیران، اندازه گیری دقیق مزایای سرمایه گذاری KMS در مرحله برنامه ریزی مهم است. با استفاده از روش‏های ارزیابی جذابیت، مدیران می‏ توانند تصمیمات درست درباره سرمایه گذاری KMS بگیرند.

در اين ارزیابی جذابیت سرمایه گذاری در KMS با تحلیل هزینه فایده بررسی می شود. هزینه ها به سرمایه‏ ای و عملیاتی تقسیم و در مقابل، صرفه جویی در هزینه، افزایش کیفیت محصولات، و سرعت و بهره وری کارکنان به عنوان مزایا در نظر گرفته می شود. هدف ارائه رویکردی برای مرتبط کردن مقادیر ملموس و ناملموس در سرمایه گذاری KMS بر اساس مدل ممداني  فازي  و با استفاده از اعداد فازي مثلثي و ذوزنقه اي در مدل تحلیل هزینه-فایده است. در این ارزیابی از روش شبیه سازی مونت کارلو  برای تعیین NPV مورد انتظار سرمایه گذاری KMS در سطوح مختلف قطعیت  و ریسک استفاده می‏ شود.

تحلیل هزینه - فایده‏ در سرمایه گذاری برای سیستم مدیریت دانش

بر اساس شبیه سازی مونت کارلو فازی

ششمین کنفرانس مدیریت دانش- سالن همایش های بین الملی دانشگاه شهید بهشتی - 6و7 اسفند 92

چکیده:

سیستم مدیریت دانش KMSبرای پشتیبانی و بهبود فرایندهای ایجاد، ذخیره سازی ، بازیابی، انتقال و کاربرد دانش ایجاد می‏شود. برخی مزایایی پیاده سازی KMS عبارتند از:

افزایش بهره‏وری کارکنان، کیفیت بهتر محصول نهایی، صرفه جویی در هزینه‏های تولید و نیروی کار. برای مدیران، اندازه گیری دقیق مزایای سرمایه گذاری KMS در مرحله برنامه ریزی مهم است. با استفاده از روش‏های ارزیابی جذابیت، مدیران می‏توانند تصمیمات درست درباره سرمایه گذاری KMS بگیرند.

در اين ارزیابی جذابیت سرمایه گذاری در KMS با تحلیل هزینهفایده بررسی می شودد. هزینه ها به سرمایه‏ای وعملیاتی تقسیم و در مقابل، صرفه جویی در هزینه، افزایش کیفیت محصولات، و سرعت و بهره وری کارکنان به عنوان مزایا در نظر گرفته می شود. هدف ارائه رویکردی برای مرتبط کردن مقادیر ملموس و ناملموس در سرمایه گذاری KMS بر اساس مدل ممداني  فازي  و با استفاده از اعداد فازي مثلثي و ذوزنقه اي در مدل تحلیل هزینه-فایده است. در این ارزیابی از روش شبیه سازی مونت کارلو  برای تعیین NPV مورد انتظار سرمایه گذاری KMS در سطوح مختلف قطعیت  و ریسک استفاده می‏شود.