کاربرد معماری فناوری اطلاعات در مدیریت ریسک پروژه های فناوری اطلاعات (IT) مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

کاربرد معماری فناوری اطلاعات در مدیریت ریسک پروژه های فناوری اطلاعات (IT)

حسين معين زاد - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - مرداد ماه 1393

هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی 22 و 23 مرداد 93

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 


چکیده :

"معماری فناوری اطلاعات " علاوه بر اینکه یک متدولوژی توسعه سیستمهای اطلاعاتی می باشد، رهیافت فراهم آوردن یک چهارچوب سازمانی برای هماهنگ کردن و همسوسازی کلیه فعالیتها و عناصر فناوری اطلاعاتی(IT) در درون یک سازمان می باشد . از طرف دیگر "معماري سازمانی" شامل مدل هاي کسب و کار، فرآیندها ، داده ها، سیستم هاي پشتیبانی کننده، شبکه و همچنین زیرساختهاي فناوري براي معماري وضع موجود و وضع مطلوب سازمان با تمرکز بر استانداردها، ملاحظات امنیتی و یک طرح انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب می باشد . برای تحقق توسعه سازمانها وجود معماری سازمانی و معماری فناوری اطلاعاتی(IT) دو شرط ضروری است . پروژه های فناوری اطلاعاتی(IT) به طور ذاتی دارای ریسک بوده و ریسک کردن یکی از مؤلفه های ضروری هر فرآیند تصمیم گیری درحوزه عملکرد پروژه های فناوری اطلاعات (IT)می باشد. هدف ارزیابی میزان موفقیت پروژه های فناوری اطلاعات (IT)می باشد ، لذا باید ریسک ها را شناسایی و روابط بین آنها را تعیین کرد تا بتوان ، تاثیر تمامی عوامل را همزمان(یا تاثیر هریک را به تنهائی) بر پروژه های فناوری اطلاعات (IT)ارزیابی کرد. نقشه های شناختی فازی (FCM) ابزاری برای تحلیل ریسک های درون پروژه های فناوری اطلاعات (IT)است و به عنوان روش ابتکاری و انعطاف پذیر برای مدلسازی معماری سازمان مورد استفاده قرار می گیردکلید واژه :

معماری فناوری اطلاعاتی(IT) - معماری سازمانی – یکپارچگی – مدیریت ریسک - نقشه های شناختی فازی (FCM)