شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر کارآفرینی در صنعت بانکداری الکترونیک مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر کارآفرینی در صنعت بانکداری الکترونیک با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازیبانک کشاورزی (سال ۹۶)


پژوهش حاضر با هدف پاسخ به این سوال اساسی که عوامل موثر بر کارآفرینی در صنعت بانکداری الکترونیک در کشور چیست؟
صورت گرفته است.
نتایج نشان می دهد که از بین عوامل مؤثر بر کارآفرینی بانکداری الکترونیک، عملکرد در اولویت اول، بازارگرایی در اولویت دوم و گرایش به کارآفرینی در اولویت سوم قرار دارد .همچنین در اولویت‌بندی سایرعوامل مرنبط با  کارآفرینی در بانکداری الکترونیک، پارامتر های : وفاداری مشتریان - رضایت مشتریان سود آوری برای مشتریان  -  و رضایتمندی کارکنان نیز ارزیابی گردیده است .