بررسی نقش زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و توجه به مشتریان بر کسب مزیت رقابتی در کسب و کار صنعت خودروسازی سایپا مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

بررسی نقش زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و توجه به مشتریان بر کسب مزیت رقابتی در کسب و کار
صنعت خودروسازی سایپا - (سال ۹۶)


ظهور و توسعه دانش و فن آوری پیشرفته موجب افزایش درجه پویایی رقابت در محیط کسب و کار جدید گردیده است و در نتیجه آن الگوی رقابت طی دو دهه اخیر دچار تحولات اساسی شده است. در این فضا و در بستر اقتصاد دانش بنیان محیط کسب و کار شاهد رشد فزاینده سهم و نقش صنایع مبتنی بر فن آوری های پیشرفته در سطح جهان به ویژه در کشورهای توسعه یافته و کشورهای پیشرو در حال توسعه می‌باشند. بر این اساس «فن آوری پیشرفته» به عنوان یکی از عناصر اصلی و متمایز کننده فضای اقتصادی نوین، نقش اساسی در شکل گیری پارادایم جدید «جامعه فراصنعتی» دارد.با توجه به نقش فزاینده این گونه صنایع در اقتصاد جهانی و برنامه ریزی و تلاش سیاست گذاران صنعتی کشور طی دو دهه اخیر برای شکل گیری و رشد این بخش جدید صنعت کشور، برنامه ریزی و سازماندهی در خصوص مسائل اساسی این حوزه از صنعت خودرو باید از اولویت‌هایاقتصادی در سطح صنایع کشور باشد.