شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر کارآفرینی در صنعت بانکداری الکترونیک با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر کارآفرینی در صنعت بانکداری الکترونیک با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی سال 97  

  مطالعه حاضر با هدف پاسخ به این سوال اساسی که عوامل موثر بر کارآفرینی در صنعت بانکداری الکترونیک در کشور چیست؟ صورت گرفته است. در این مطالعه به منظور اولویت بندی و مقایسه عوامل موثر بر کارآفرینی در صنعت بانکداری الکترونیک، پس از بررسی های لازم و مشورت با متخصصین مقرر شد تا حجم نمونه آماری از میان اساتید و خبرگان دانشگاهی و آکادمیک و مدیران و کارکنان شاغل در بانک ها که در مورد صنعت بانکداری الکترونیک آگاهی دارند، مورد مصاحبه قرار گیرند. مطالعه حاضر با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی انجام شده است. نتایج نشان می دهد که از بین عوامل مؤثر بر کارآفرینی بانکداری الکترونیک، عملکرد در اولویت اول، بازارگرایی دراولویت دوم و گرایش به کارآفرینی در اولویت سوم قرار دارد .