بررسي رابطه بين مهارتهاي فنآوري اطلاعات و مديريت كيفيت جامع مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

بررسي رابطه بين مهارتهاي فنآوري اطلاعات و مديريت كيفيت جامع - سال ۹۷

امروزه مديران ارشد شركتهاي صنعتي از روشها و ابزارهاي گونـاگوني جهـت دستيابي به اهداف و طرحهاي تجاري خود كه مبتني بر كسب سهم بيشتري از بازار ميباشد استفاده ميكنند. در اين راستا، مديريت كيفيت جامع فلسفه اي مديريتي است كه با بكارگيري روشهاي بهبود مستمر سعي در استفاده بهينه از فرصتهاي موجود و منابع در دسترس براي افزايش كيفيت با محور قرار دادن رضايت مشتري دارد. عليرغم اهميت غيرقابل انكار پياده سازي مديريت كيفيت جامع در شركتهاي صنعتي ، نقش فنآوري اطلاعات و اثرات آن براي شركتها نيز به طرز چشمگيري افزايش يافته و رشد و توسـعه آن احساس ميشود. پيشرفتهاي مستمر در زمينه ارتباطات و انعطاف پذيري فناوري اطلاعات، باعـث بوجـود آمدن يك سير تكاملي براي مديريت كيفيت جامع و توسعه تكنيكهايي براي مديريت آن شده است. بنابراين، با توجه به اهميت تغييرات تكنولوژي و تحولات سريع ناشي از آن به ويژه در صنعت حمل و نقل و همچنين، اهداف و چشم انداز شركت در مسير تعالي كه با تمركز برخواسته هاي مشتريان، احترام به انسـانهـا، حفظ منافع ذينفعان، رعايت موضوعات زيست محيطي، ايمني و اجتماعي استوار است، انجام چنين پژوهشي با هدف بررسي رابطه بين مهارتهاي فنآوري اطلاعات و مديريت كيفيت جامع در شركت ، ضروري ميباشد. در سازمانهاي مبتني بر فنآوريهاي اطلاعات از سيستمها و شبكه هاي، ارتباطي و اطلاعاتي براي بهبود ارتباطات، چرخش و دسترسي سريع اطلاعـات، سـهولت پروسه ها و تحليل بر روي اطلاعات، امنيت اطلاعات با دنياي خارج استفاده مـيكنند و راه حل منطقي براي مديريت فراهم ميآورد تا همراه با كاهش هزينه ها وزمان، سعي شود همه امور از يك نقطه مركزي كنترل و نظارت شود.