تاثیر فرهنگ سازمانی و حمایت مدیریت عالی و تسهیم دانش بر موفقیت سازمانی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

تاثیر فرهنگ سازمانی و حمایت مدیریت عالی و تسهیم دانش بر موفقیت سازمانی
سال ۹۷هدف از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی و حمایت مدیریت عالی و تسهیم دانش بر موفقیت سازمانی می باشد که از روش توصیفی- همبستگی برای انجام این تحقیق استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تعداد 1700 نفر می باشد که بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه لازم تعداد 313 نفر تعیین شد. برای بررسی متغیر های تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شد. پایایی پرسش نامه ها به وسیله ضریب آلفای کرونباخ تایید شد، روایی محتوایی پرسش نامه ها توسط جمعی از اساتید دانشگاه و روایی سازه آنها توسط تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت. از روش های آمار استنباطی از نوع پارامتریک، از قبیل آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای اطمینان از نرمال بودن داده ها و مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به کمک نرم افزار آموس جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده است. مهمترین یافته های تحقیق نشان داد که، فرهنگ سازمانی و حمایت مدیریت عالی و تسهیم دانش بر موفقیت سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری دارند، فرهنگ قبیله ای با توجه به متغیر میانجی تسهیم دانش بر موفقیت سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد، فرهنگ سلسله مراتبی با توجه به متغیر میانجی تسهیم دانش بر موفقیت سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد، حمایت مدیریت عالی با توجه به متغیر میانجی تسهیم دانش بر موفقیت سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد.