تاثیر سیستم های الکترونیکی مدیریت ارتباط با مشتری (e-crm) بر کیفیت و نتایج روابط بین شرکت و مشتری مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
تاثیر سیستم های الکترونیکی مدیریت ارتباط با مشتری (e-crm) بر کیفیت و نتایج روابط بین شرکت و مشتری سال ۹۷

این پژوهش با هدف « بررسی تاثیر سیستم های الکترونیکی مدیریت ارتباط با مشتری (e-crm) بر کیفیت و نتایج روابط بین شرکت و مشتری » انجام شده است، لذا روش تحقیق این پژوهش کاربردی،همبستگی، توصیفی و پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مشتریان شرکت می‌باشد که تعداد آن ها 102 شرکت می باشد لذا با استناد فرمول کوکران تعداد 81 نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسش نامه پاسخ گفتند. فرضیه های پژوهش توسط مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از نرم افزار Smartpls مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل‌ها نشان داد که سیستم های الکترونیکی مدیریت ارتباط با مشتری بر ویژگی های سرویس مبتنی بر مشتری و ابعاد آن راحتی مشتری و کانال های ارتباطی مشتری تاثیر دارد همچنین سیستم های الکترونیکی مدیریت ارتباط با مشتری بر کیفیت و نتیجه روابط بین مشتری و ابعاد آن یعنی کیفیت کلی روابط مشتری، اعتماد مشتری، رضایت مشتری، تعهد مشتری، وفاداری، حفظ مشتری و تمایل مشتری تاثیر دارد.