مقدمه اي بر مديريت پروژه مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

چكيدهfactory1
مديريت اجرائي پروژه هاي عمراني - صنعتي

اركان مديريت اجرائي پروژه ها شامل 9 ركن اساسي مي باشد:
1) مديريت حوزه عملكرد پروژه
تعريف: مديريت حوزه عملكرد پروژه شامل فرآيندهاي موردنياز جهت احراز اطمينان از آن است كه پروژه،شامل كليه كارهاي مورد نيازوتنها كارهاي موردنياز،براي اتمام موفقيت آميزخود مي باشد.
2) مديريت زمان پروژه
تعريف: مديريت زمان پروژه شامل فرآيندهاي موردنياز براي حصول اطمينان از اتمام به موقع پروژه است.
3) مديريت هزينه پروژه
تعريف: مديريت هزينه پروژه،شامل فرآيندهاي موردنياز براي حصول اطمينان از اتمام پروژه در چهارچوب بودجه مصوب مي باشد.
4) مديريت منابع انساني پروژه
تعريف: مديريت منابع انساني پروژه شامل فرآيندهاي لازم به منظور استفاده بهينه از نيروي انساني در پروژه،اعم از سهامداران، عوامل پشتيباني، مشتريان، شركت كنندگان در پروژه و .. مي باشد.
5) مديريت كيفيت پروژه
تعريف: مديريت كيفيت پروژه،شامل فرآيندهائي است كه هدف آن،تضمين قابليت پروژه در برآورده كردن نيازهائي است كه به خاطر آن به اجرا درآمده است.مديريت كيفيت شامل كليه فعاليتهاي مديريتي، كه طي آن سياستها، اهداف و مسئوليتهاي مرتبط با كنترل كيفيت تعيين مي گردند و نيز اجراي آنها توسط برنامه ريزي كيفيت، كنترل كيفيت، تضمين كيفيت و بهبود كيفيت در سيستم كنترل كيفي، تحت عنوان مديريت كيفيت پروژه شناخته مي شود مي باشد.
6) مديريت تداركات پروژه
تعريف: مديريت تداركات پروژه عبارتست از انجام مراحل لازم براي تهيه كالا و خدمات از خارج از سازمان مجري.
7) مديريت ارتباطات پروژه
تعريف: منظور از مديريت ارتباطات پروژه،كليه فرآيندهائي است كه به منظور حصول اطمينان از توليد،جمع آوري،انتشار،ذخيره سازي و نهايتاً طبقه بندي به موقع و مناسب اطلاعات پروژه انجام مي شود.مديريت ارتباطات،روابط حياتي ميان افراد،ايده ها و اطلاعاتي كه لازمه كسب موفقيت است را فراهم مي آورد.
8) مديريت ريسك پروژه
تعريف: مديريت ريسك پروژه عبارتست از فرآيندهاي مرتبط با شناسائي،تحليل و شيوه واكنش در برابر ريسك و همچنين شامل بيشينه سازي نتايج وقايع مثبت و كمينه سازي عواقب منفي وقايع نيز مي شود.
factory2
9) مديريت يكپارچگي پروژه
تعريف: مديريت يكپارچگي پروژه،شامل فرآيندهاي مورد نياز براي حصول اطمينان از وجود هماهنگي ميان عناصر مختلف پروژه مي باشد و شامل ايجاد تعادل ميان اهداف پروژه ، در جهت برآورده ساختن انتظارات دست اندر كاران پروژه است.
10) توجهات خاص در مديريت پروژه
از آنجائيكه هر پروژه منحصر به فرد بوده و شرايط خاص خود را داراست, تعيين نيازمنديها نيز پس از تحليل شرايط و مشخصات پروژه ميسر مي شود. از اين رو آنچه كه ديگران براي مديريت پروژه هاي خود بكار مي بندند, روشي براي حل مسئله شما نخواهد بود. سيستم مديريت پروژه بايد, كاملا” متناسب با پروژه طراحي شود.