مديريت حوزه عملكرد مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیلمديريت حوزه عملكرد پروژه


مديريت حوزه عملكرد پروژه شامل فرآيندهاي موردنياز جهت احراز اطمينان از آن است كه پروژه، شامل كليه كارهاي مورد نياز و تنها كارهاي موردنياز، براي اتمام موفقيت آميزخود مي باشد. فرآيند مديريت حوزه عملكرد پروژه شامل مراحل زير مي باشد.

1) تشخيص انجام يا عدم انجام فاز/پروژه

2) تعيين اهداف/محصولات و خدمات عمده

3) تعريف حوزه عملكرد (تجزيه اهداف/محصول)

4) كنترل صحت حوزه عملكرد

5) كنترل تغييرات حوزه عملكرد