مديريت زمان پروژه مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مديريت زمان پروژهwatchمديريت زمان پروژه، شامل فرآيندهاي موردنياز براي حصول اطمينان از اتمام به موقع پروژه است. فرآيند مديريت زمان پروژه شامل مراحل زير مي باشد.

1) تعريف فعاليتها

2) توالي فعاليتها

3) برآوردمدت زمان فعاليتها

4) توسعه زمانبندي

5) كنترل زمانبندي